documenti.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Serwisu internetowego dokumenti.pl


I
Definicje


Ilekroć w tekście Regulaminu pojawią się poniższe sformułowania (w dowolnej odmianie, rodzaju i liczbie) i będą tekstem pogrubionym, należy je rozumieć w poniższym znaczeniu:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Usługodawca – Dokumenti spółka z o.o., 70-786 Szczecin ul. Leśmiana 7, KRS: 0000429518; NIP: 9552338693; REGON: 321258721; kapitał zakładowy 5 000 zł wpłacony w całości; nr rachunku bankowego MultiBank:05 1140 2017 0000 4202 1293 6771;
 • Klient – odbiorca Usług świadczonych przez Usługodawcę,  który uzyskuje dostęp do Konta Klienta po dokonaniu jego Rejestracji. Klientem mogą być zarówno konsumenci ( osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową – art. 221 Kodeksu cywilnego), jak i przedsiębiorcy.
 • Umowa - umowa świadczenia usług drogą elektroniczną; 
 • dokumenti.pl – internetowy serwis prawny umożliwiający Klientom korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę, udostępniony w sieci Internet pod adresem www.dokumenti.pl, będący własnością Usługodawcy;
 • Rejestracja –darmowa procedura utworzenia Konta. Klient  będący konsumentem, podaje jedynie login (nazwę użytkownika wykorzystywaną do logowania się do dokumenti.pl), własne hasło i swój adres e-mail. Klient będący przedsiębiorcą podaje ponadto dane swojej firmy (Nazwa, adres i siedziba, NIP).  Przy rejestracji Klient wybiera odpowiednie konto, w zależności od tego czy jest konsumentem, czy przedsiębiorcą;
 • Konto – indywidualny profil Klienta dostępny po dokonaniu jego Rejestracji.  Po prawidłowym zalogowaniu się, umożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem dokumenti.pl. Występują dwa rodzaje kont: Konsument i Przedsiębiorca;
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na życzenie Klienta, za pośrednictwem dokumenti.pl;
 • Zawartość – wszelka udostępniona zawartość dokumenti.pl, a w szczególności automatyczny system wypełniania dokumentów oraz artykuły, felietony i poradniki, z których może korzystać zarejestrowany Klient, po prawidłowym zalogowaniu się i wykupieniu dostępu do korzystania z tej zawartości; 
 • Punkty rozliczeniowe – wewnętrzne jednostki rozliczeniowe, dzięki którym Klient może korzystać z Usług.


II
Zasady korzystania z dokumenti.pl 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Do korzystania z dokumenti.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, z włączoną obsługą „cookies” (ciasteczka) oraz przeglądarką internetową obsługującą Javascript. Do drukowania dokumentów, stworzonych przy pomocy dokumenti.pl, wymagany jest program do obsługi plików w formacie PDF.
 3. Do rozpoczęcia korzystania z Zawartości lub Usług, niezbędna jest Rejestracja. Do czasu dokonania Rejestracji, istnieje jedynie możliwość przeglądania fragmentów Zawartości udostępnionej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązująca ustawą o ochronie danych osobowych i Regulaminem. Dane osobowe zostają wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Umowy. Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.
 5. Klient dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz na otrzymywanie informacji o nowościach i produktach Usługodawcy (Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy).
 6. Klient w każdej chwili może dokonywać wglądu i modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych osobowych.
 7. Wszelkie dokumenty lub informacje przesyłane przez Klienta muszą być w języku polskim.
 8. Usługi będą świadczone w języku polskim i odnoszą się wyłącznie do polskiego prawa.


III
Rejestracja 

 1. Rejestracja jest darmowa i polega na wprowadzeniu następujących danych:
  1. w odniesieniu do Klienta, będącego konsumentem:
   • login (dowolna nazwa np. Imię i Nazwisko lub pseudonim),
   • hasło do zakładanego Konta,
   • adres e-mail.
  2. w odniesieniu do Klienta, będącego przedsiębiorcą:
   • nazwa Firmy,
   • adres i Siedziba Firmy,
   • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   • hasło do zakładanego Konta,
   • adres e-mail.
 2. Klient, na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail, otrzyma wiadomość aktywacyjną. Z chwilą kliknięcia we wskazany w e-mail link, aktywowane zostaje Konto Klienta.
 3. Podczas Rejestracji, Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.


IV
Funkcjonalność Konta

Klient, za pośrednictwem swojego Konta uzyskuje dostęp do następujących funkcji:

  1. Widgety – możliwość dodawania przydatnych, prostych aplikacji wyświetlanych na stronie głównej Konta (np. historia transakcji);
  2. Dokumenty – możliwość tworzenia własnych umów i pism, dzięki zaawansowanemu kreatorowi, który pomaga i wyjaśnia w jasny sposób, kwestie prawne związane z dokumentami w życiu codziennym lub prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. Artykuły – artykuły, felietony lub poradniki, przedstawiające określone zagadnienie prawne. Artykuły odnoszą się do ogólnych sytuacji, będących pomysłem autora artykułu, nie mogą być utożsamiane z surogatem porady prawnej (nie gwarantujemy aktualności wszystkich artykułów z obecnym stanem prawnym);
  4. Konsultacje – zaawansowane narzędzie umożliwiające rozmowy z Usługodawcą, za pomocą bezpiecznych wiadomości, wysyłanych w dokumenti.pl, z możliwością przesyłania załączników;
  5. Usługi – usługi, które Klient może kupować za pomocą Punktów rozliczeniowych. W tej zakładce znajdują się oferowane Usługi, wraz z ceną, krótkim opisem i ewentualnym regulaminem świadczenia danej Usługi;
  6. Historia – narzędzie umożliwiające sprawdzenie działań Klientadokumenti.pl;
  7. Ustawienia – możliwość zmiany danych Klienta, wyłączenia Konta i sprawdzenia liczby pozostałych Punktów rozliczeniowych;
  8. Abonament – zakładka umożliwiająca wykupienie abonamentu, uprawniającego do korzystania z Zawartości dokumenti.pl, zawierająca opisy (regulaminy) i ceny. Dodatkowo Klient może sprawdzić wykupiony przez siebie abonament i termin jego obowiązywania.
  9. Kup punkty – zakładka przedstawiająca sposób zakupu Punktów rozliczeniowych, dzięki którym Klient korzystać z Usług lub Zawartości;
  10. Pomoc – zawiera pomocne pytania i odpowiedzi odnoszące się do korzystania z dokumenti.pl oraz treść Regulaminu.

V
Świadczenie usług 

 1. Klient może korzystać z Usług za pośrednictwem dokumenti.pl
 2. Klient  przed zleceniem wykonania Usługi, otrzymuje informacje o maksymalnym terminie realizacji Usługi oraz należnemu za jej wykonanie wynagrodzeniu (wyrażonemu w Punktach rozliczeniowych). Świadczenie Usług opiera się na stanie prawnym aktualnym w chwili ich wykonywania.
 3. Jeżeli dostarczone przez Klienta dokumenty są niewystarczające do wykonania Usługi, Usługodawca poinformuje o tym Klienta i wskaże jakie dokumenty są niezbędne. W tej sytuacji termin wykonania Usługi, ulega automatycznie wydłużeniu o czas dostarczenia tych dokumentów przez Klienta. To samo odnosi się do udzielenia niezbędnych informacji lub wyjaśnień przez Klienta
 4. Usługa zostanie wykonana na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta. Za ich treść i zgodność ze stanem faktycznym, pełną odpowiedzialność ponosi Klient
 5. Zakres świadczonych Usług jest każdorazowo określony przy opisie danej Usługi, lub jeśli został opublikowany, w regulaminie (Zasady i Warunki) Usługi.
 6. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty uzyskane od Klienta.


VI
Dokumenty 

 1. Klient za pomocą dokumenti.pl może korzystać z udostępnionych formularzy dokumentów, umożliwiających wybór lub edycję niektórych postanowień umownych, uzupełnianie dokumentów oraz ich generowanie w postaci pliku PDF, nadającego się do druku.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści wprowadzane przez siebie do formularzy dokumentów.
 3. Dokumenty zawierają komentarze prawników, które mają na celu wyłącznie informację o instytucjach prawnych, postanowieniach umownych i skutkach, które, wedle zdania ich twórców, powinny za ich pomocą zostać osiągnięte. 
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie dokumentów wraz z dostarczoną przez Klienta treścią (postanowienie nie znajduje zastosowania do Klientów będących konsumentami).   
 5. Usługodawca nie wykorzystuje danych wprowadzonych do formularza, przez Klienta wypełniającego dokument.


VII
Cena i wynagrodzenie 

 1. Klient może dokonać Rejestracji Konta i korzystać z bezpłatnie udostępnianych Zawartości lub ich fragmentów. 
 2. Klient może skorzystać z Usług o charakterze płatnym. W takiej sytuacji, powinien się zapoznać z opisem i ceną konkretnej Usługi.
 3. Klient może kupić abonament lub abonamenty oferowane przez Usługodawcę. W takiej sytuacji, powinien się zapoznać z opisem i ceną abonamentów. 
 4. Abonament umożliwia korzystanie z Zawartości, bez pobierania Punktów rozliczeniowych za wybraną Zawartość, do wartości progu punktowego danego abonamentu. Za Zawartość o cenie przekraczającej próg punktowy, Klient będzie mógł zapłacić, wykupionymi wcześniej, Punktami rozliczeniowymi.   
 5. Zakup Punktów rozliczeniowych następuję poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy (MultiBank): 05 1140 2017 0000 4202 1293 6771 - wskazany również w zakładce Kup punkty. Tytułem: Zakup punktów …(liczba punktów według aktualnego cennika) dokumenti.pl. Ten sam sposób płatności obowiązuje w przypadku zakupu abonamentu, jednak wtedy należy wskazać w tytule płatności nazwę wykupowanego abonamentu.
 6. Usługodawca w dniu zaksięgowania wpływu na swoje konto, uaktywni Klientowi Punkty rozliczeniowe lub abonament na jego KoncieUsługodawca może uaktywnić  Klientowi Punkty rozliczeniowe lub abonament na jego Koncie, w sytuacji otrzymania od Klienta potwierdzenia wykonania przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Na życzenie Klienta, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, zostanie wysłana faktura VAT, którą należy wydrukować i dołączyć do własnej dokumentacji. Przesłana faktura VAT nie jest fakturą elektroniczną.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu.


VIII
Termin wykonania Usługi

 1. Usługa zostanie wykonana w nieprzekraczalnym terminie, określonym w opisie każdej z Usług. Klient i Usługodawca, mogą w trakcie rozmowy (za pośrednictwem zakładki dokumenti.pl – Konsultacje) ustalić indywidualny termin wykonania Usługi.
 2. Termin wykonania Usługi rozpoczyna bieg z chwilą przesłania przez Klienta wszystkich dokumentów i informacji, wymaganych do jej wykonania, za pomocą zakładki – Konsultacje w dokumenti.pl.
 3. Jeżeli ostatni dzień terminu wykonania Usługi przypada na dzień, będący świętem ustawowo wolnym od pracy lub niedzielę, to Usługa może być wykonana najpóźniej w następnym dniu roboczym.


IX
Zawarcie i rozwiązanie Umowy 

 1. Z chwilą zakończenia Rejestracji Konta Klienta i jego aktywacji, następuje zawarcie Umowy, która wiąże Klienta i Usługodawcę.
 2. Klient zlecając wykonanie konkretnych Usług, zobowiązany jest zapoznać się -jeżeli istnieją - z  regulaminami - Zasadami i Warunkami świadczenia określonych Usług.
 3. Klient i Usługodawca, od chwili zawarcia Umowy są związani postanowieniami Regulaminu oraz regulaminami - Zasadami i Warunkami świadczenia określonych Usług.
 4. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron (Klient  i Usługodawca), za wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej. Ponadto, Klient może dokonać wypowiedzenia Umowy, dokonując likwidacji swojego Konta, w zakładce Ustawieniach Konta w dokumenti.pl. 
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, jedynie z ważnych powodów, w szczególności, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu lub regulaminów – Zasad i Warunków świadczenia konkretnych Usług, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta, nie powoduje obowiązku zwrotu zapłaconego Usługodawcy wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy upłynął już termin obowiązywania wykupionego abonamentu lub czy wykorzystane zostały zakupione Punkty rozliczeniowe.


X
Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług lub Zawartości, o należy kierować w formie pisemnej wysłanej na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna co najmniej zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres Klienta (adres do korespondencji), a także login w dokumenti.pl;
  2. dokładne określenie zleconej Usługi, w tym jej datę, termin wykonania i określenie przedmiotu reklamacji;
  3. żądanie reklamacji. 
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację wedle jego wyboru, na adres do korespondencji lub na adres e-mail.


XI
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca posiada wyłączne prawa autorskie do treści publikowanych w dokumenti.pl
 2. Klient dokonując Rejestracji Konta wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.
Logowanie
Załóż konto
Login: *
 
Hasło: *
 
E-mail: *
 
Rodzaj konta:
 
Imię:
 
Nazwisko:
 
Pesel:
 
Seria dowodu osobistego:
 
Numer dowodu osobistego:
 
Oświadczam, że akceptuję Regulamin *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Dokumenti spółka z o.o., na powyżej wskazany przeze mnie adres email. *
* pole wymagane
Kod bezpieczeństwa: *
 
 
Infoman S.C.