Postanowienie sądu o stwierdzeniu o nabyciu spadku, a własność nieruchomości. Co dalej?

Orzeczenie o nabyciu spadku w przypadku nieruchomości jest wystarczające, aby udać się wprost do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu. Oryginał lub odpis takiego orzeczenia załączony do wniosku (KW – Wpis), będzie podstawą  dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.
Opłata za tego typu wpis Księdze Wieczystej wynosi 150 złotych. Należy pamiętać, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek ujawnienia swego prawa w księgach wieczystej. Jego niedotrzymanie jest zagrożone kara grzywny wysokości od 500 do 10.000 złotych!


Brak księgi wieczystej nieruchomości. Co zrobić?

Udajemy się do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu w celu złożenia wniosku
o założenie księgi wieczystej danej nieruchomości. Wniosek (KW – ZAL) zawiera informacje dotyczące m. in.:

  • oznaczenia nieruchomości – miejsce jej położenia;
  • osoby na których rzecz ma być wpisana własność wraz z ich adresami;
  • tytuł własności nieruchomości np. orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie spadku;
  • ewentualne prawo rzeczowe (służebność, użytkowanie wieczyste) osób trzecich obciążające daną nieruchomość.


Wniosek (KW – ZAL) wymaga także załączenia dokumentu stwierdzającego nasz tytuł prawny do danej nieruchomości ( np. decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe, akt notarialny dotyczący nabycia) oraz dokumentów takich jak wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy zasadniczej.  Koszt złożenia takiego wniosku to 60 złotych.


Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij