Jakie przepisy mnie obowiązują?

W polskim systemie prawnym obowiązuje szereg zasad, które określają jakie przepisy, kiedy i kogo obowiązują. Zasady te rozstrzygają również, który przepis jest „ważniejszy”. Podstawowym aktem prawnym o najwyższej randze, jest Konstytucja RP. Przepisy Konstytucji są w większości ogólne, zawierające zasady i tzw. delegacje do ich precyzyjnego uregulowania w przepisach niższego rzędu. Zgodnie z zasadą hierarchiczności, akt prawny niższego rzędu musi być zgodny z aktem prawnym wyższego rzędu.

Polski system prawny składa się z następujących, powszechnie obowiązujących aktów prawnych:

  • Konstytucja RP;
  • ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe;
  • rozporządzenia;
  • akty prawa miejscowego – na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Fakt, że powyższe akty prawne są powszechnie obowiązujące, obliguje nas do przestrzegania ich regulacji.

Zarządzenia lub regulaminy, obowiązują jedynie w określonym kręgu osób np. zarządzenie ministra obowiązuje jedynie podległe mu jednostki – my jako obywatele nie możemy być bezpośrednio zobowiązani do określonych czynności w drodze zarządzenia.
Ponadto, w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, Rozporządzenia Unijne obowiązują bezpośrednio, bez obowiązku uchwalania ich w polskim parlamencie.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij