Czym są niedozwolone postanowienia umowne?

W artykule, odnoszącym się do sklepu internetowego, nadmieniłem o istnieniu niedozwolonych postanowień umownych. Rozszerzając ten temat warto wskazać, że przestrzeganiem praw konsumenta zajmuje się w szczególności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK prowadzi rejestr niedozwolonych postanowień (klauzul) umownych. Na dzień dzisiejszy w rejestrze znajduje się równe 2999 niedozwolonych klauzul! Podstawą do dokonania takiego wpisu jest prawomocny wyroku sądu. Każdy z nas jest konsumentem w określonych sytuacjach, a w innych jesteśmy przedsiębiorcami (fachowcami) i mamy do czynienia z klientami – konsumentami. W ostatnim przypadku musimy unikać stosowania niedozwolonych postanowień we wzorcach umów proponowanych klientom – konsumentom. Wzorcami umów będzie każdy dokument, określający prawnie stosunek łączący nas z klientem (np. wzory umów, regulaminy sklepów internetowych). Kodeks cywilny wymienia jedynie niektóre postanowienia umowne, które mogą być uznane za niedozwolone. Przykładowo niedozwolonymi postanowieniami będą te, które w szczególności:

  • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
  • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
  • przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
  • uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.

Ciekawostką jest,  ze każdy może pozwać przedsiębiorcę, który posługuje się wzorcem umowy z niedozwolonymi postanowieniami.

Pamiętajmy konsumenta nie wiążą niedozwolone postanowienia umowne!!! Więc jeśli z takimi się spotkacie to na pewno nie poniesiecie negatywnych konsekwencji.

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij