Czym jest siła wyższa?

W   nauce prawa przyjmuje się, że jest to przypadkowe, niezależne od naszej woli zdarzenie zewnętrzne,  któremu nie możemy zaradzić czy przeciwdziałać – nie możemy nad nim zapanować.  Za takie zdarzenie zewnętrzne najczęściej uchodzi działanie sił przyrody
( np. powódź, pożar, huragan, mrozy) zakłócenia życia społecznego (  zamieszki, wojna, masowe strajki) czy nawet działanie władzy ( wywłaszczenie).  

Pojęcie siły wyższej ma istotne znaczenie na gruncie prawa cywilnego.
Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy  w ogóle, będzie wyłączona jeżeli jest skutkiem działania siły wyższej (np. nie dostarczyłem towaru, który zobowiązałem się dostarczyć, z powodu jego zniszczenia w pożarze).
Ponadto jeżeli do dochodzenia jakiegoś prawa przysługiwał nam określony termin, to w skutek działania siły wyższej  jego bieg  się nie rozpoczyna, a już rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody.

Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego, będzie ona wyłączona gdy między zdarzeniem mającym cechy  siły wyższej a powstaniem szkody, zajdzie bezpośredni związek przyczynowy, a sama szkoda powstanie w momencie działania siły wyższej. Nasza odpowiedzialność nie zostanie jednak wyłączona wtedy,  gdy szkoda powstanie przez nieusunięcie skutków działania siły wyższej zagrażających bezpieczeństwu.

Przykłady działania siły wyższej:

  •     Pożar
  •     Niskie temperatury
  •     Huragan
  •     Powódź
  •     Masowe strajki
  •     Utrudnienia w ruchu drogowym

Załóż ZA DARMO własne konto

Tweetuj Udostępnij Udostępnij Udostępnij